Slide background
Slide background
Slide background

Ил тод байдал

  БАТЛАВ: ТЕЗ                               Г.БОЛОРМАА   Захиалагчийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө                                     Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ОНХСТөвшрүүлэх сум   ОНХСангийн мэргэжилтэн:                             \Ю.Дэмбэрэлсамбуу\ Хянасан: ТЕМ                                   \С.Өлзийжаргал\             ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ    
      №     Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал     Төсөвт өртөг \сая,төг\     Тухайн онд санхүүжих \Сая, төг\     Эрх шилжүү-лэх эсэх \тез-нэр\     Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа       Тайлбар тодруулга
Тендер зарлах огноо   Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1 Гудамж хороолол талбайн гэрэлтүүлэх 110,000,000 110,000,000 ХА 2014.03.01 2014.03.06 2014.05.09 2014.08.01 ТТӨ/2014/01
2 Цэцэрлэгт хүрээлэн гудамж талбайн тохижилт ногоон байгууламж 106,000,000 106,000,000 ХА 2014.03.12 2014.03.17 2014.05.09 2014.08.01 ТТӨ/2014/02
3 Гүний худаг 28,100,700 28,100,700 ХА 2014.03.01 2014.03.10 2014.05.06 2014.06.20 ТТӨ/2014/03
4 Халуун усны өргөтгөл 10,000,000 10,000,000 ШБГ 2014.06.01 2014.06.09 2014.07.21 2014.08.25 ТТӨ/2014/04
5 Зураг төсөв 5,000,000 5,000,000 ШХА 2014.06.01 2014.06.09 2014.07.07 2014.08.15 ТТӨ/2014/05
6 Баяр наадмын зардал 5,000,000 5,000,000 ШХА - - 2014.06.02 2014.07.05 ТТӨ/2014/06
Дүн 264100700 264100700
Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг /сая төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Тендер зарлах огноо Хүлээж авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэл
Эхлэх Дуусах
Гудамж хороолол талбайн гэрэлтүүлэг 2014.05.06 2014.07.25 110.0 103.9 2014.03.01 2014.05.20 2014.04.01 2014.08.01 Цамц ХХК ХА
Цэцэрлэгт хүрээлэн гудамж тайлбайн тохижилт ногоон байгууламж 2014.06.10 2014.07.25 106.0 100.6 2014.03.01 2014.07.05 2014.04.01 2014.08.01 Цамц ХХК ХА
Гүн өрмийн худаг 2014.05.28 2014.06.20 28.1 27.1 2014.04.01 2014.06.20 2014.04.10 2014.06.20 Хан булгийн эх ХХК ХА Ус Архангай ХХК Их Уудам ХХК
Замын зураг төсөв 2014.03.01 2014.04.10 5.0 2.0 2014.02.10 - 2014.03.01 2014.03.20 Дэлийн хотгор ХХК ШБГ
Баяр наадмын зардал 2014.06.02 2014.07.08 5.0 5.0 - - 2014.06.02 2014.07.08 ЗДТГ ШБГ

Сэтгэгдэл үлдээх


× 7 = 28