Slide background
Slide background
Slide background

санхүүгийн ил тод байдал

Төвшрүүлэх сумын төсвийн 2014 онд батлагдсан төлөвлөгөө

Тодотгосон байдлаар :

Нэг. Сумын төсвийн орлого Хоёр. Удирдлагын салбарын зарлага Тусгай зориулалтын шилжүүлгын байгууллагуудын зарлага    Үнэ тарифТөвшрүүлэх сумын ИТХ-ын 2014 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн 08-р тогтоолоор Бор бургастын хүйтэн рашаан бүхий орон нутгийн өмчит эзэмшлийн газар,өмч ашигласны үйлчилгээний үнэ тарифыг шинчлэн тогтоолоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр худалдаж авсан автогридерийн үйлчилгээний үнэ тарифыг сумын ИТХТ-н 2014 оны 09-р сарын 09-ны өдрийн 23-р тогтоолоор батлав.     Хавсралтаар батлагдсан тарифийн жагсаалт:     2013 оны   ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАННэг. Сумын төсвийн орлого Хоёр. Удирдлагын салбарын зарлага Тусгай зориулалтын шилжүүлгын байгууллагуудын зарлага
   Орлогын нэр төрөл Жилийн Төлөвлөгөө /мянган төг/
1 Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар 16820,5
2 ОТБТБАҮХЭИргэний орлогын албан татвар 170,0
3 Бууны албан татвар 220,0
4 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 2000,0
5 Газрын дуудлага худалдааны орлого 0
6 Түгээмэл тархацтай ББА-ны төлбөр 770,0
7 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 1200,0
8 Ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр 2000,0
9 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 13270,0
10 Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 66,0
11 Хүү торгуулийн орлого 600,0
12 Бусад орлого 1000,0
13 ТБӨОрлого 9230,0
Сумын төсвийн орлогын дүн 47346,5
Зардлын ангилал ИТХурал ЗДТГазар БЗДарга Дүн
төлөвлөгөө төлөвлөгөө төлөвлөгөө төлөвлөгөө
Нийт зарлага 45385,2 224325,0 38753,0 308463,2
Цалин 35416,3 150621,0 31841,7 217879,0
НДШимтгэл 3940,5 16704,2 3502,6 24147,3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6028,4 56999,8 3408,7 66436,9
Гэрэл цахилгаан 1800,0 1800,0
Түлш халаалт 8000,0 8000,0
Цэвэр бохир ус 60,0 60,0
Бичиг хэрэг 250,4 1416,6 616,7 2283,7
Тээвэр шатахуун 1500,0 6814,0 1700,0 10014,0
Шуудан холбоо 360,0 960,0 144,0 1464,0
Ном хэвлэл авах 100,0 200,0 100,0 400,0
Дотоод албан томилолт 900,0 6000,0 348,0 7248,0
Төлбөр хураамж бусад зардал 200,0 100,0 300,0
Нормын худцас зөөлөн эдлэл 302,5 302,5
Урсгал засвар 50,0 1550,0 1600,0
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 50,0 50,0
Засаг даргын нөөц хөрөнгө 13072,8 13072,8
Аудит баталгаажуулалт 50,0 250,0 300,0
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 200,0 200,0
Сургалт семанарын зардал 818,0 200,0 1018,0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшил 700,0 400,0 200,0 1300,0
Сонгуулийн үр дүнгээр чөлөөлөгдсөн АХ-ынтэтгэмж 4357,9 4357,9
Шагнал урамшуулал 500,0 3200,0 200,0 3900,0
Тоног төхөөрөмж 4800,0 4800,0
БҮТЭЗүйл 366,0 366,0
Тавилга эд хогшил 800,0 800,0
Төсөл хөтөлбөр 2800,0 2800,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүгд 45385,2 224325 38753,0 308463,2
Төсөвт байгууллагын орлого 9230,0 9230,0
Дэмжлэг 44585,2 164926,2 38753,0 248264,4
ОНОрлогоор санхүүжих 38116,5 38116,5
2013 оны давсан орлогоос санхүүжих 800,0 12052,3 12852,3
Байгууллагууд СӨБ Бүрэн дунд сургууль Соёлын төв ЭМТөв Дүн
төлөвлөгөө төлөвлөгөө төлөвлөгөө төлөвлөгөө төлөвлөгөө
     Нийт зарлага 227033,7 7244495,1 63183,8 267587,1 1282299,7
Цалин 114300,6 411599,2 41623,1 186220,0 753742,9
Нэмэгдэл урамшил 5517,8 5517,8
Гэрээт ажлын цалин 8884,3 24670,3 5277,6 24670,3 38832,2
Үр дүнгийн урамшил 12696,5 40747,6 11580,0 65024,1
НДШитмгэл 15553,9 52471,9 5159,1 21758,0 94942,9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 70080,6 195006,1 11124,0 48029,1 324239,8
Гэрэл цахилгаан 1064,8 4433,4 734,7 1300,0 7532,9
Түлш халаалт 11774,6 26409,1 6330,0 5500,0 50013,7
Цэвэр бохир ус 1435,0 4685,0 35,0 200,0 6355,0
Бичиг хэрэг 126,9 643,6 100,0 550,0 1420,5
Тээвэр шатахуун 750,0 400,0 350,0 8047,6 9547,6
Шуудан холбоо 114,1 643,6 150,0 380,0 1287,7
Дотоод албан томилолт 219,2 724,6 140,0 600,0 1683,8
Ном хэвлэл авах 80,0 1800,5 100,0 31,9 2012,4
Төлбөр хураамж бусад зардал 147,3 564,1 150,0 861,4
Хоол 34320,0 50802,7 6312,0 91434,7
Эм 49,9 243,7 10870,0 11163,6
Нормын худцас зөөлөн эдлэл 547,8 1252,8 64,3 2900,0 4764,9
Урсгал засвар 2253,5 1310,4 500,0 1000,0 5063,9
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 120,0 482,9 120,0 722,9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 1633,1 6173,9 7807,0
Аудит баталгаажуулалт 176,8 176,8
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 135,0 135,0
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх 1400,0 1400,0
Сургалт семанарын зардал
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшил 110,7 418,3 529,0
Хөдөөд тогтвор сууршилтайажиллахад олгох тэтгэмж 11080,2 24559,8 35640,0
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 42430,9 42430,9
Үдийн цай 21186,0 21186,0
Уран бүтээл 2000,0 2000,0
Шагнал урамшуулал 150,0 150,0
Тавилга эд хогшил 200,0 150,0 350,0
БҮТЭЗүйл 4253,5 5840,8 1100,0 11164,3
Багаж хэрэгсэл 2800,0 2800,0
Банк санхүү 45,8 45,8
Төсөл хөтөлбөр 4070,0 4070,0
НУБТусламж 190,0 190,0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 255,0 255,0
Газрын төлбөр 15,0 15,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүгд 227033,7 724495,1 63183,8 267587,1 12822299,7
Төсөвт байгууллагын орлого 2000,0 2000,0
Төсвөөс санхүүжих 227033,7 724495,1 61183,8 267587,1 1280299,7
Үнэ тарифын төрөл Хугацаа Үнэ/төгрөгөөр/
Сумын иргэд Бусад иргэд
1 Шовгор байр 1 хоногт 7000 8000
2 Гэр 1 хоногт 10000 15000
3 Байгалийн баялагтай харьцасны төлбөр 7 хоногт /1 хүн/ 300 300
4 Хог хаягдлын хураамж 7 хоногт/ шовгор ,гэр, майхнаар/ 2000 2000
5 Машин тавилтын хураамж 1 хоногт 500 500
6 Хувь хүний газар ашиглах төлбөр 1 хоногт Майхан-2000 ,гэр- 3000
Гүйцэтгэх ажил                        Үнэ /төгрөгөөр/
Айл өрхөд Сумын ААНБ-д Гадны байгууллагад
1 Ариун цэврийн байгууламжийн нүх ухах 20000 50000 50000
2 Бусад ажил /цагаар/ 10000 15000 20000  
3 Бусад ажил / өдрөөр/ 50000 70000 100000  
   Орлогын нэр төрөл   Батлагдсан төсөв /мянган төг/     Гүйцэтгэл
1 Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар 12000,0 22199,4
2 ОТБТБАҮХЭИргэний орлогын албан татвар 300,0 349,0
3 Бууны албан татвар 250,0 256,0
4 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 2000,0 4876,8
5 Газрын дуудлага худалдааны орлого 1000,0 769,8
6 Түгээмэл тархацтай ББА-ны төлбөр 2460,0 266,0
7 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 800,0 2313,9
8 Ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр 2550,0 2802,4
9 Ойн нөөц ашигласны төлбөр 12293,6 12114,1
10 Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 66,0 66,0
11 Хүү торгуулийн орлого 1400,0 1893,4
12 Бусад орлого 1000,0 1065,1
13 ТБӨОрлого 1000,0 1200,0
Сумын төсвийн орлогын дүн 37119,6 50171,9
Зардлын ангилал ИТХурал ЗДТГазар БЗДарга Дүн
төл гүйц төл төл төл
Нийт зарлага 45353.0 45353.4 200162,5 200162,5 36543,7 36543,7 282059,2 282059,6
Цалин 30294.2 30294.2 135983,0 135983,0 30039,3 30039,3 196316,5 196316,5
НДШимтгэл 3332.4 3332.4 14958,1 14958,1 3304,4 3304,4 21594,9 21594,9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 11726,8 11726,8 49221,4 49221,4 3200,0 3200,0 64148,2 64148,2
Гэрэл цахилгаан 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
Түлш халаалт 10000,0 3753,6 10000,0 3753,6
Цэвэр бохир ус 160,0 160,0 160,0 160,0
Бичиг хэрэг 200.0 200.0 800,0 1037,0 300,0 300,0 1300,0   1537,0
Тээвэр шатахуун 716.8 716.8 5000,0 5000,0 1500,0 1500,0 7216,8 7216,8
Шуудан холбоо 200.0 200.0 800,0 800,0 300,0 300,0 1300,0 1300,
Ном хэвлэл авах 50.0 50.0 100,0 100,0 100,0 100,0 250,0 250,0
Дотоод албан томилолт 300.0 300.0 5500,0 6009,4 500,0 500,0 6300,0 6809,4
Төлбөр хураамж бусад зардал 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0 300,0
Нормын худцас зөөлөн эдлэл 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0
Урсгал засвар 100.0 100.0 3335,0 4396,6 200,0 200,0 3635,0 4696,6
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 100,0 100,0 100,0 100,0
Мэдээлэл сурталчилгааны 100,0 100,0 100,0 100,0
Засаг даргын нөөц хөрөнгө 8264,4 8264,4 8264,4 8264,4
Аудит баталгаажуулалт 200,0 200,0 200,0 200,0
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 150,0 150,0 150,0 150,0
Сургалт семанарын зардал 150.0 150.0 100,0 100,0 250,0 250,0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшил 600,0 600,0 200,0 200,0 100,0 100,0 900,0 900,0
Сонгуулийн үр дүнгээр чөлөөлөгдсөн АХ-ынтэтгэмж 2888,4 2888,4
Шагнал урамшуулал 1600,0 1600,0 214,0 214,0 1814,0 1814,0
Тоног төхөөрөмж
БҮТЭЗүйл
Тавилга эд хогшил 7610.0 7610.0 12298,0 13848,0 19908,0 21458,0
Төсөл хөтөлбөр
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүгд 45353,4 45353,4 200162,5 200162,5 36543,7 36543,7 282059,6 282059,6
Төсөвт байгууллагын орлого 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Дэмжлэг 45353,4 45353,4 162042,9 162042,9 36543,7 36543,7 243940,0 243940,0
ОНОрлогоор санхүүжих 37119,6 37119,6 37119,6 37119,6
2013 оны давсан орлогоос санхүүжих
Байгууллагууд   СӨБ Бүрэн дунд сургууль Соёлын төв ЭМТөв Дүн
төл гүйц төл гүйц төл гүйц төл гүйц төл гүйц
     Нийт зарлага 207745,6 206455,5 606105,6 606105,0 61039,1 61039,1 231798,9 229944,7 1106689,2 1103544,3
Цалин 99639,7 104548,9 351640,6 364294,1 39519,2 39519,2 167960,0 167960,0 658759,5 676322,2
Нэмэгдэл урамшил 5517,8 5517,8 31758,5 31758,5 37276,3 37276,3
Гэрээт ажлын цалин 7864,1 7864,1 21346,9 21346,9 5121,5 5121,5 34332,5 34332,5
Үр дүнгийн урамшил 9644,9 9644,5 9840,0 9840,0 19484,9 19484,5
НДШитмгэл 13493,4 14036,6 44522,1 45923,7 4910,5 4910,5 21406,1 19552,1 84332,1 84422,9
Бараа үйлчилгээний бусад зард 71585,7 64843,6 156837,5 142781,8 11487,9 11487,9 32592,8 32592,6 272503,9 251705,9
Гэрэл цахилгаан 6139,8 2349,2 4433,6 4433,6 734,4 734,4 1297,0 907,0 12604,8 8424,2
Түлш халаалт 9000,0 9864,8 26409,2 26409,2 6630,1 6630,1 3500,0 3500,0 45539,3 46404,1
Цэвэр бохир ус 1434,7 1434,7 4725,0 3225,4 35,0 35,0 140,0 140,0 6334,7 4835,1
Бичиг хэрэг 155,7 155,7 636,0 636,0 100,,0 100,0 370,0 370,0 1261,7 1261,7
Тээвэр шатахуун 400,0 400,0 400,0 1400,0 418,0 418,0 7148,0 7148,0 8366,0 9366,0
Шуудан холбоо 140,0 140,0 636,2 636,2 150,1 150,1 380,0 380,0 1306,3 1306,3
Дотоод албан томилолт 169,9 428,1 636,0 636,0 140,0 140,0 500,0 500,0 1445,9 1704,1
Ном хэвлэл авах 98,2 98,2 795,0 795,0 100,1 100,1 31,9 31,9 1025,2 1025,2
Төлбөр хураамж бусад зардал 117,2 482,2 954,0 954,0 150,3 150,3 1221,5 1586,5
Хоол 39623,5 34499,3 58662,2 47196,6 2928,5 2928,4 101214,2 84624,3
Эм 61,6 61,6 279,6 279,6 7660,0 8050,0 8001,2 8391,2
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 2337,5 2946,6 2223,9 2223,9 60,0 60,0 1400,0 1400,0 6021,4 6630,5
Урсгал засвар 1211,6 1741,6 1817,6 2317,6 500,0 500,0 1000,0 1000,0 4529,2 5559,2
Биеийн тамир уралдаан тэмцээ 147,6 147,6 477,1 477,1 119,9 119,9 744,6 744,6
Холбооны суваг ашигласны 454,0 454,0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 2470,9 2470,9 3616,9 3616,9 6087,8 6087,8
Аудит баталгаажуулалт 176,8 176,8 176,8 176,8
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал 135,0 135,0 135,0 135,0
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар 50,8 50,8 50,8 50,8
Тээврийн хэрэгсэлийн оношлог 15,0 15,0 15,0 15,0
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх 130,0 130,0 130,0 130,0
Сургалт семанарын зардал
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшил 78,0 77,8 414,0 414,0 150,0 150,0 190,0 190,0 832.0 831.8
Хөдөөд тогтвор сууршилтайажи олгох тэтгэмж 7234,1 7233,9 5686,7 5686,7 12920.8 12920.6
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 21215,4 21215,4 21215,4 21215,4
Үдийн цай
Уран бүтээл 2000,0 2000,0 2000.0 2000.0
Шагнал урамшуулал
Жижиг эд хогшил 311,4 311,4 1104,5 1104,5 200,0 200,0 1615.9 1615.9
Тавилга эд хогшил 150,0 150,0 150.0 150.0
БҮТЭЗүйл 1000,0 1000,0 1000.0 1000.0
Багаж хэрэгсэл 450,0 450,0 450.0 450.0
Банк санхүү 45,8 45,8 45.8 45.8
Төсөл хөтөлбөр 21714,0 19124,1 3888,1 3888,1 25602.1 23012.2
НУБТусламж
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
Газрын төлбөр 5,9 5,9 5.9 5.9
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүгд 207745,9 206455,5 606104,6 606105,0 61039,1 61039,1 231798,9 229944,7 1106688.5 1103544.3  
Төсөвт байгууллагын орлого 50,0 50,4 1000,0 1000,0 40,2 40,1 1090.2 1090.5
Төсвөөс санхүүжих 207745,9 206455,5 606054,6 606054,6 60039,1 60039,1 231758,7 229904,6 1105598.3 1102453.8

Сэтгэгдэл үлдээх


+ 6 = 14